Změna finančních limitů pro veřejné zakázky

S účinností od 1.1.2008 došlo ke změně finančních limitů pro veřejné zakázky dle nařízení Komise (ES) č. 1422/2007. Tyto limity jsou v pravidelných dvouletých intervalech revidovány a budou vždy uveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie, a to na počátku měsíce listopadu, který předchází roku, od kterého mají nové finanční limity platit.