Veřejné zakázky

Veřejné zakázky se v současné době ocitají pod stále větším dohledem jak účastníků zadávacích řízení samotných, tak příslušných dozorových a kontrolních orgánů.

FIN-servis je seriózním a spolehlivým parnerem s individuálním přístupem ke každému klientovi a jeho požadavkům a potřebám, ale zejména partnerem s individuálním přístupem ke každé veřejné zakázce.

Pro klienty, kteří mají pouze obecné znalosti o průběhu zadávacího řízení a potřebují zajistit všechny se zadávacím řízením související úkony a činnosti, včetně poradenství při tvorbě zadávací dokumentace a při stanovování kritérií pro hodnocení nabídek, zajistí FIN-servis potřebný komplexní servis.

Pro klienty, kteří mají znalosti o průběhu zadávacího řízení a mají již k veřejné zakázce připravenou zadávací dokumentaci (resp. vědí přesně co, kdy, v jaké kvalitě, za jakých obchodních, platebních a dodacích podmínek) a mají již stanovená kritéria pro hodnocení nabídek, FIN-servis poskytne poradenství a zajistí všechny ostatní se zadávacím řízením související činnosti a úkony, případně pouze činnosti a úkony klientem vybrané a určené.
Portfolio nabízených služeb v oblasti veřejných zakázek

Organizační činnost při zadávání veřejných zakázek

• komplexní zajištění celého procesu nadlimitní i podlimitní veřejné zakázky (zveřejňování v Informačním systému o veřejných zakázkách, odborné metodické vedení při přípravě zadávací dokumentace podle požadavků klienta, vydávání zadávací dokumentace, organizace hodnocení nabídek, sepsání všech potřebných dokumentů, atd.)

• komplexní zajištění celého procesu ostatních veřejných zakázek podle vnitřních předpisů klienta

• sumarizace, uspořádání a archivování veškeré dokumentace z průběhu veřejné zakázky

Expertní poradenská činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek

• odborné poradenství a konzultace v celé oblasti veřejných zakázek, a to pro nadlimitní i podlimitní veřejné zakázky, vše podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

• aktuální informace o legislativních změnách v oblasti zadávání veřejných zakázek

• poradenství při jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže při řešení problematiky zadávání veřejných zakázek

Odborná metodická činnost

• analýza stavu, postupů a interních předpisů při zadávání veřejných zakázek

• identifikace „slabých“ míst při zadávání veřejných zakázek

• návrh nápravných opatření

• zpracování metodických postupů a interních předpisů pro zadávání veřejných zakázek, jejichž nastavení a dodržování zabezpečí správný průběh procesů zadávání veřejných zakázek

Analýza a kontrola (vnitřní audit) zadávaných zakázek z hlediska dodržení zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

• odborná analýza a posouzení probíhajících nebo již realizovaných procesů zadávání veřejných zakázek z hlediska dodržování zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

• zpracování zprávy ke zjištěnému stavu, návrh změn a nápravných opatření